2013 Yılının ilk dört ayında Projeyle ilgili yapılan çalışmaları özetleyecek olursak;

2013 Yılının ilk dört ayında Projeyle ilgili yapılan çalışmaları özetleyecek olursak;

1- Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanına ilişkin imar planlarının onaylanması ve kesinleşmesi sonrasında, Birliğimizce hazırlattırılan Parselasyon Planı ve Ekleri, Yol Projeleri ve Ekleri ile Kentsel Tasarım Projesi, Birliğimiz tarafından 10.09.2012 tarihinde Gölbaşı Belediye Başkanlığı’na sunulmuştur.

           

Parselasyon Planı, Gölbaşı Belediye Encümeninin 18.12.2012 tarih ve 97/479 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Planlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 24.01.2013 tarih ve 113 sayılı kararı ile oybirliği ile onaylanmış ve 31.01.2013 tarih ve 1620 sayılı yazı ile askıya çıkarılmak üzere Gölbaşı Belediyesine gönderilmiştir. Planlar Gölbaşı Belediyesince 04.02.2013 tarihinde askıya çıkartılmıştır. Askı süresi bitiminde, Gölbaşı Belediye Encümeninin 12.03.2013 tarih ve 20/90 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.03.2013 tarih ve 761/1672 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

           

Parselasyon Planı, kadastro kontrollerinin yapılarak tescil edilmesi için Gölbaşı Belediyesinin 28.03.2013 tarih ve 3397 sayılı yazısı ile Ankara Kadastro Müdürlüğü Gölbaşı Birimine iletilmiştir.

 

2- Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanının tamamı için Birliğimizce hazırlattırılan Kentsel Tasarım Planı; Birliğimiz tarafından 10.09.2012 tarihinde onaylanmak üzere Gölbaşı Belediyesine sunulmuştur.

 

Gölbaşı Belediye Encümeni ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından onaylanan Parselasyon Planlarına uygun olarak hazırlanan Kentsel Tasarım Planı, onaylanmak ve Tapu Müdürlüğüne gönderilmek üzere Birliğimiz tarafından 29.03.2013 tarihinde Gölbaşı Belediyesine gönderilmiştir.

           

Kentsel Tasarım Planı, Gölbaşı Belediye Encümeninin 11.04.2013 tarih ve 157 sayılı kararı ile onaylanmış olup Birliğimize iletilmiştir.

 

Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanı içinde mülkiyeti Birliğimize ait olan ada parseller için aplikasyon çaplarının hazırlanarak verilmesi için 18.04.2013 tarihinde Ankara Kadastro Müdürlüğü Gölbaşı Birimine başvuruda bulunulmuştur.

           

3- Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanının tamamı için Birliğimizce hazırlattırılan Yol Projeleri ve Ekleri, Birliğimiz tarafından 10.09.2012 tarihinde onaylanmak üzere Gölbaşı Belediyesine sunulmuştur. Söz konusu projeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesince onaylanmış ve Gölbaşı Belediyesinin 14.02.2013 tarih ve 496/ 1792 sayılı yazısı ile Birliğimize iletilmiştir.

 

4- Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanında bulunan kavşak noktalarına ait Sinyalizasyon Projesi, Birliğimizce hazırlattırılarak 12.04.2013 tarihinde Birliğimize sunulmuştur.

 

5- Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanı için, altyapı projelerine altlık oluşturmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğünden güncellenmiş yağış ve sıcaklık verileri temin edilmiştir.

 

6- Birliğimizin “ANKARA YAYLAŞEHİR” marka tescil başvurumuzun 12.04.2013 tarih ve 212 sayılı Resmi Marka Bülteninde yayınlanmasına karar verildiği, tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın 3 aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafımıza bildirileceği, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığının 71248886 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

 

Ankara Yaylaşehir Projesinin arsa borcunun ödenmesi için, Birliğimiz tarafından kullanılan banka kredisinin taksitlerinin düzenli ödenmesi ve yapılan çalışmaların aksatılmadan yürütülebilmesi için Kooperatiflerimizin ödemelerinin düzenli olması önem arz etmektedir.

 

           

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.  

 

BİRLİK YÖNETİM KURULU