Plan Revizyonu Hakkında Bilgilendirme

Plan Revizyonu Hakkında Bilgilendirme

Değerli Ortaklarımız;


Bildiğiniz üzere Birliğimiz imar planı şehir plancıları odası tarafından açılan plan iptal davası nedeniyle ciddi bir varlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Yönetimimiz davanın bulunduğu Danıştay aşamasında planımızın iptal edilme riskinin oluştuğunu tespit ederek, bu durumun oluşturacağı olumsuz sonuçları bertaraf etmek üzere bir plan revizyonu yapmak zorunda kalındığı hususunu genel kurulumuza anlatmıştır. Genel Kurulda, karşı karşıya kaldığımız olumsuzluklar ince detayına kadar anlatılmış; bu olumsuzlukları yaşamamak ve ortadan kaldırmak üzere plan revizyonu yapılması hususunda genel kurulumuzdan oybirliğiyle yetki alarak geçen onca yılın ve harcamaların boşa gitmemesi için plan revizyonunun yapılması hususunda çalışma yapmıştır.


Birliğimiz oluşma amacından ayrılmadan toplu konut projesini uygulayarak üst düzey bir yaşam alanını hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu sebeple elinde olan imkânları değerlendirip bu günlere kadar yaşadığı zorluklardan da ders alarak, inşaat ruhsat aşamasını doğru adımlarla geçip başarıya ulaşmaktan başka amacı ve hedefi olmamıştır. Onaylı planımız içerisinde bulun üçüncü (3)  şahısların da olduğu, bu toplu konut projesini hayata geçirilerek  anılan işlemleri ilgili kamu kurumlarıyla birlikte koordineli olarak yürütmüş ve 20.02.2020 tarihinde çıkan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri kanunu, İmar Kanunu ve yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler nedeniyle de imar planı değişikliğinin yapılması ayrıca zorunlu hale gelmiştir.


Birliğimizin Genel Kurullarından alınan yetkiler çerçevesinde 2009 yılında onaylanan İmar planı hükümlerinde belirtilen toplam 9.376 adet konut miktarını değil de; ilçe Belediyesi Encümen Kararı ile onaylanan kentsel tasarım projesinde belirtilen 9.709 (Kentsel tasarımdan elde edilmiş olan bu var kabul edilmiş olan hak ilgili belediyeler tarafından müktesep hak olarak kabul edilmemektedir) adet konutu var sayarak plan revizyonu çalışmalarına başlamıştır.


2009 yılında onaylanan ve tapuları verilen üçüncü şahıslara ait 84 adet parselden 8 adedinin İmar Plan üzerinde belirtilen 1.35 inşaat emsalleri kazanılmış hak haline gelmiştir. Bazı arkadaşların tezvirat yapıp iddia etmeye çalıştıkları söz konusu parsellerdeki imar haklarının yapılmakta olan imar değişikliği ile 0.60 emsale düşürülmeye çalışılması dava konusu haline geleceği gibi, ilgili Belediyelerce de uygun görülmeyeceği yaptığımız çalışmalar esnasında ilgili makamlarca açıkça vurgulanarak taraflarımıza ifade edilerek mevcut planda yer alan 3. şahıslara ait alanlarda en küçük bir değişiklik (hak kaybı) olduğu taktirde bu teklifinizin onaylanma şansı yoktur denilmiştir. Hem belirttikleri gibi 3. şahıslara ait emsal düzenlemesi farz-ı muhal kabul edilse bile; bunun Birliğimize en küçük bir artısı olmayacak sadece 3. şahısların emsal kaybı söz konusu olacaktır.


Dolayısıyla kurası çekilen kooperatiflerimize ait inşaat emsalleri ve inşaat alanları ile 3. Şahıslara ait parsellerin inşaat emsalleri ve inşaat alanları mevcut onaylı imar plan ile önerilen revizyon imar plan koşulları hiçbir şekilde değiştirilmediğinden mevcut tapu maliklerinin herhangi bir hak kaybı da kesinlikle olmamıştır.


Söz konusu plan revizyonu ile kentsel tasarım planından elde edilmiş gibi görülen 333 adet çok katlı konutu kazanabilmek için Birliğimize ait tahsisi yapılmamış 577 adet villa parsellerindeki inşaat alanının bir kısmı E=0,45’den E=0,33’e düşürülerek, yine Birliğimize ait çok katlı konut alanında bulunan ve inşaat emsalleri 0,60 olan 3 adet parsele toplam 31.191,89 m2 inşaat alanı transferi yapılarak, mevcut imar durumunda inşaat emsalleri 0.60 olan parsellerimiz de 1.35 çıkartılarak tüm haklarımız korumuştur. Emsali 0,33’e düşürülen 577 adet villa yapılandırmaya uygun olup, Gölbaşı civarındaki diğer villa emsallerinin 0,15-0,30 arasında  olduğu bilinen bir gerçektir.


Sonuç olarak; Bahis konusu plan revizyonu ile kurası çekilen kooperatiflere ait konut ve ticaret alanları ile 3. şahıslara ait tescilli imar parsellerinde ve Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan alanlarda hiçbir emsal, inşaat alanı ve konut sayısı değişikliği yapılmadan çözüm üretilmiş ve Gölbaşı Belediyesi Meclisinden oy birliği ile onaylanarak Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulmuştur.


Bilgilerinizi rica ederiz.


BİRLİK YÖNETİM KURULU