S.S BAŞ-KENT ÖZLEM K.Y.KOOP. BİRLİĞİ'MİZİN 2014 YILI FAALİYET DÖNEMİ

S.S BAŞ-KENT ÖZLEM K.Y.KOOP. BİRLİĞİ'MİZİN 2014 YILI FAALİYET DÖNEMİ

a)      Dünden bugüne Ankara Yaylaşehir Projesine özet bakış

 

2004 yılı

Ankara Yaylaşehir Proje alanının Birliğimize kazandırılmasına karar verildi.

2005 yılı

Ankara Yaylaşehir Projesi içerisinde yer alan arazi hazineye ait 1/25000 ölçekli 2023

yılı Ankara Nazım İmar Planına Toplu Konut Alanı olarak işlenmiştir. 06.05.2005

2006 yılı

Müşavirlik sözleşmesi imzalandı. 01.11.2006. Kooperatifler içerisinde teşkilatlanma sürecine devam edildi.Üyeler Birliğe ödemeye başladı.

2006 yılı toplam ödemesi 201,00 TL

2007 yılı

Proje alanı olan arazinin Belediyeye devri, birliğe tahsisi veya TOKİ ‘ye devri Birliğe

tahsisi yöntemleri ile Birliğimize kazandırılması çalışmaları yürütülmüş Birlik içersinde yer alan kooperatiflerin teşkilatlanmalarına devam edilmiştir.

2007 yılı bir üyenin toplamda ödemesi 222,00 TL

 2008 yılı

Proje alanında hazineye ait olan arazinin zeyilname ile ticari ve donatı alanları dahil edilerek Birliğimize kazandırılmıştır. 27.05.2008

2008 yılı bir üyenin toplamda ödemesi 20.246,00 TL

2009 yılı

Birlik içersinde yer alan kooperatiflerin teşkilatlanmalarına devam edilmiştir. Kooperatiflerimizin temel ihtiyaçlarının ve ihtiyaç

programının belirlenmesi doğrultusunda anket çalışması yapılmış konsept projeler hazırlanmıştır. Hazırlanan konsept projeler

avan niteliğine dönüştürülmüş ve katolog haline getirilmiştir. Ayrıca animasyon gösterim hazırlanmış medya ve multimedya

kaynakları ile kooperatiflere ve ilgililere sunulmuştur.

1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli imar uygulama planına altlık olacak şekilde hazırlanıp Ankara Büyükşehir

Belediye Başkanlığına sunulmuştur.

2009 yılı bir üyenin toplamda ödemesi 28.670,00 TL

2010 yılı

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Notları Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan bölüm 28.01.2010 tarihinde,

Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan bölüm 12.03.02010 tarihinde onaylanmıştır.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Birliğimiz lehine  değişiklik yapılması ve buna uygun  hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar

Uygulama Planın onaylanması için yapılan müracatlardan sonra 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilaten yeniden onaylanmış

1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. 01.10.2010.

Kooperatiflerin tahsis sayısı tespit edilmiştir. 31.08.2010.

Birliğimizin o günkü koşullarda arsa borcunu ödeyecek bütçesi olmadığından hazineden almış olduğu arazinin borcunu kapatabilmesi

için 6 ay ödemesiz 54 ay vadeli aylık %1,02 faiz oranıyla kredi kullanılmış ve bu paranın tamamı arazi borcumuzun ödenmesi için

hazineye aktarılmıştır.

 

Anadolu birliğinin düzenlemiş olduğu toplantıda Gölbaşı Yaylabağ Projesi ve çalışmaları devlet büyükleri tarafından ödüllendirilmeye

değer bulunmuş, birliğimize 40 altın ödülden biri olan Yılın Projesi ödülü verilmiştir.

Altyapı proje çalışmalarına başlanmış, projeler kurumlarda bölümlerine onaylanmak üzere sunulmuştur.

Kojenerasyon ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili olarak gereken yük, hacim ve kapasiteleri, proje, yatırım, işletim modellerinin

tespitine yönelik yurtiçi ve yurtdışı firmalarla görüşmeler yapılmıştır.

2010  yılı bir üyenin toplamda ödemesi 37.994,00 TL

 

2011 yılı

1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planın Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalan bölümü onaylanmıştır. 17.06.2011.

Gölbaşı Yaylabağ Projesi planlarımızın onaylanmasından sonra yatırımcılar tarafından ilgi görmeye başlayınca birliğimiz tarafından

uluslararası yeterliliği olan Bartels Consulting Engineer Firmasınca Waterhouse Coopers International Denetim Firmasının denetiminde

uluslararası On Fedic kriterlerine göre Proje değerlendirmesi ve fizibilite raporunu hazırlatılmıştır.

Birliğin villa konutları Arsa/Katkarşılığı esası ile yapılması için sözleşme tasarısı, mahal listeleri, teknik şartnameler hazırlanmıştır.

Arsa borcunun ödenmesi için Denizbank’tan çekilen kredinin günün koşullarında yüksek kalması sonucu vakıflar bankasından daha

düşük faizli ( % 0,75), (Denizbank % 1,02 idi.) krediye çevrilmiştir. Bu işlemden dolayı üyelerimiz lehine 6.000.000 TL kazanım e

elde edilmiştir.

2011 yılı bir üyenin toplamda ödemesi 47.618,00 TL

2012 yılı

1/1000 İmar Uygulama Planı Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan bölüm 24.05.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanının tümü için hazırlanan altyapı projelerinden OG-AG( OG ve Ada içi) Dağıtım Elektrik Projeleri

EnerjiSA Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından onaylanmıştır.24.05.2012

Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanının 1/1000 İmar Uygulama Planı onayından sonra parselasyon projelerine başlanmış, onay için

ilgili belediyelere sunulmuştur.

Parselayon planı ile birlikte Kentsel Tasarım planı hazırlanmış ilgili belediyeye sunulmuştur.

Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanına ait yol ve sinyazilasyon projeleri hazırlanmış onay için ilgili belediyeye onay için sunulmuştur.

Şerefiye tespit çalışmaları yapılmış Genel Kurulda üyelere dağıtılmıştır.

Proje alanının değerlenmesiyle rant amaçlı bazı güçlerin daha önceden organize olarak Birliğimiz içerisinde oluşturduğu dalgalanma

çalışmalarımızı yavaşlatmışsa da bir tusunamiye dönüşmeden birlikteliğimiz güçlenerek korunmuş ve yola devam edilmiştir.

2012 yılı bir üyenin toplamda ödemesi 57.242,00 TL

2013 yılı

Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanına ait yol ve sanat yapıları onaylanmıştır. 14.02.2013. Parselasyon planı onaylanmıştır.21.03.2013

Kentsel Tasarım Planı Ankara Büyükşehir Belediyesince 21.03.2013 tarihinde, Gölbaşı Belediyesince 11.04.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanına ait sinyalizasyon projeleri onaylanmıştır. 12.04.2013

Tele iletişim projeleri  Türk Telekom tarafından onaylanmıştır.

09.05.2013 tarihinde 3647 adet tapu Gölbaşı Tapu Sicil Müdürlüğünden alındı.

Altyapı projelerinden içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu uygulama ve dere ıslah projeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlere

iletilmiştir.

Şerefiye tespit çalışmaları yapılmış kooperatiflere iletilmiş 16.11.2013 tarihinde noter huzurunda 45 kooperatif 3000 adet villa kura çekimi

yapılmıştır.

TGRT Avrupa kanalında projemizin tanıtımı yapılmıştır.

Bilbord ilanlarıyla Ankara’nın önemli cadde ve üst geçitlerinde projemizin tanıtımı yapılmıştır.

Birliğin çalışmalarına katkı sağlamak üzere 7 şer üyeden oluşan 2 adet idari ve mali işler komisyonu ve teknik işler

komisyonu kurulmuştur.

Arsa/kat karşılığı inşaat yapım işi hazırlığı dosyası ihalesi yapıldı. İhale sonucunda uygun görünen firmaya Arsa/kat karşılığı

inşaat yapım işi ihale dosyası hazırlatıldı.

‘Ankara Yaylaşehir ve Yaylaşehir’ marka isimleri ’ile ‘Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Projesi ve S.S. Baş-Kent Özlem Konut Yapı

Kooperatifleri Birliği’ logoları 05.10.2012 tarihinden itibaren 30.10.2013 tarihinde 10 yıllığına tescil edilmiştir.

Birliğimizin görev yapacağı Ankara ili Çankaya ilçesi Balgat semti içerisinde merkez ofis mülkiyetine sahip olmuştur.

2013 yılı bir üyenin toplamda ödemesi 66.854,00 TL

 

b)    2014 yılı  faaliyet dönemi

 

2013 yılında hazırlanan yurtiçi ve yurtdışında inşaat yapma yeterliliği olan firmalara gönderilmek üzere Arsa/kat karşılığı inşaat

yapım işi ihale dosyasıyla önce davetiye usulu ihale yapıldı. Fakat sonuç alınamamıştır. Daha sonra Arsa/kat karşılığı inşaat yapım

işi gazete ilanıyla ihale yapıldı. Ancak ondan da bir sonuç alınamamıştır.09.05.2014

21.01.2014 tarih ASKİ genel Müdürlüğünden su temini için içme suyu Branşman noktası, Kanalizasyon ve Yağmur suyu Deşarj noktası

için ise Deşarj yer ve kotlarının tarafımıza verilmesi istenmiş olup temin edilen dökümanlar ve proje alanının topoğraf yazısı ile

ASKİ Genel Müdürlüğü teknik şartnameleri ve plan kararları dikkate alınarak İçme suyu iletim ve şebeke Kanalizasyon iletim ve

şebeke ile mevcut derelere verilmek üzere hazırlanan Yaylabağ Toplu Konut alanına ait Yağmur suyu iletişim ve şebeke projeleri

hazırlanmış olup hazırlanan projeler onanmak üzere ASKİ Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir

05.02.2014 tarih Yaylabağ Toplu Konut alanına ilişkin  Yağmur suyu  Tabikat Projeleri, İçme suyu Projeleri , İçme suyu Tatbikat

Projeleri Kanalizasyon (Pissu ) tatbikat projeleri ve Dere islah projeleri ASKİ Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.

Onanmak üzere DSİ genel Müdürlüğüne iletilmiş ve onanmıştır.

22.09.2014 tarih ASKİ genel Müdürlüğünce yapılan görüşmelerde altyapı katılım bedelleri ile ilgili olarak Birliğimiz yetkilileri ve

ASKİ yetkilileri bira araya gelinerek çözümü önerilmiştir. İçme suyu ve atık su altyapı projelerinin onayı için villa ve çok katlı konutların

uygulama projeleri istenmiş birliğimiz uygulama projelerinin ne şekilde ve hangi araziye hangi tip projenin uygulanacağının kararı

verilmediğiden uygulama projelerinin hazırlanmadığını ilgili birime bildirmiştir. Bunun yanı sıra Birliğimiz projenin tamamının altyapı

uygulamalarının da plan notları gereği Birliğimiz tarafından yapılacağı hususlarından dolayı matbu olan altyapı katılım bedellerini

imzalamayı kabul etmemiş olup, Birliğimizin lehine sadece proje harçlarının ve yapımından sonra işletmeye devri ile ilgili işlemler

yapılmak üzere Birliğimizin lehine düzenlenmiş yeni bir taahhütnameyi ilgili kurumlara iletmiştir. 18.11.2014